Raiso ny andraikitrao!

Mandraisa anjara amin'ny fiarovana ny harentsika voalohany eto Madagasikara!
Raiso ny andraikitrao ka eto ny anjara birikinao amin'ny fandrotsahana izany ao amin'ny kaonty BNI Madagascar : 
 

Code banque : 00005

Code guichet : 00001

N° : 11885500203

RIB : 46

Ou IBAN MG4600005000011188550020346

Code swift : CLMDMGMG

Adiresy ny FAPBM

Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar

Lot II K 44 bis Ankadivato

101 Antananarivo

Madagascar